Volgende stap gezet richting langjarige aanpak voor leefbare en vitale regio’s

Met de uitwerking van de kabinetsreactie op het rapport Elke regio telt! wordt de basis voor een langjarige aanpak gelegd om op duurzame wijze toe te werken naar vitale en leefbare regio’s. Het is van groot belang dat het overal in Nederland goed wonen, werken en leven is en dat iedereen gelijkwaardige kansen heeft.

Beeld: ©Raad voor de leefomgeving en infrastructuur / Illustratie Jenneke Drupsteen Grafische vormgeving (cover rapport 'Elke regio telt!')

Insteek van de aanpak

Om ervoor te zorgen dat het overal in Nederland goed wonen, werken en leven is, is er rijksbeleid nodig dat ervoor zorgt dat iedere regio het zijne krijgt met aandacht voor regionale verschillen. Aanvullend hierop  is in een aantal specifieke regio’s aan de randen van het land meer en iets anders nodig dan nu in bestaande programma’s wordt gerealiseerd.

Op weg naar een stevige basis

Er worden nu al stappen gezet om het gedachtegoed van Elke regio telt! een plek te geven. Een van de manieren om te zorgen voor dat iedere regio het zijne krijgt, is het herijken van de beleid- en investeringslogica van het Rijk. Hier wordt gebruik gemaakt van de ervaringen vanuit diverse departementen en medeoverheden. Ook worden inwoners meer bij beleidsontwikkeling betrokken. Daarnaast worden lopende samenwerkingen tussen medeoverheden en departementen en gebiedsgerichte aanpakken gebruikt om in kaart te brengen wat op korte termijn mogelijk is en waar een meer lange termijn voor nodig is.

Regiodialogen

Door het gesprek op te zoeken in verschillende regio’s is niet alleen aandacht voor de regionale opgaves en hoe deze duurzaam op te lossen, maar wordt ook duidelijk waar de samenwerking tussen het rijk en de regio versterking nodig heeft. Daarom worden er regiodialogen opgestart in 10 regio’s. In het rapport Elke regio telt! werden vijf voorbeeldregio’s genoemd, deze zijn aangevuld met vijf extra regio’s op basis van aanvullend onderzoek van Het PON&Telos.

  • Noord- en Oost-Groningen

De Veenkoloniën zijn hier onderdeel van. In Groningen zal aansluiting worden gezocht bij de uitvoering van Nij Begun en de totstandkoming van de sociale en economische agenda’s.

  • Zuid- en Oost-Drenthe

Hier zijn de Veenkoloniën onderdeel van.

  • Zuid-Limburg

Hier is Parkstad onderdeel van

  • Midden-Limburg
  • Noord-Limburg
  • Zeeuws-Vlaanderen
  • Kop van Noord-Holland
  • De Achterhoek
  • Zuidoost- en Noord-Fryslân
  • Twente

Sterke relatie rijk en regio

Hoewel het over het algemeen in Nederland steeds beter gaat, is dit niet overal het geval. Bijvoorbeeld in regio’s aan de randen van het land. Een complexe stapeling van opgaves zorgt ervoor dat het de draagkracht van bepaalde regio’s en medeoverheden te boven gaat. Het vertrouwen in rijksbeleid en de overheid is daarnaast afgenomen. Met de regiodialogen en de herijking van de beleids- en investeringslogica wordt daarom ook gewerkt aan een sterkere relatie tussen rijk en regio’s. Hiervoor is een programmatische, duurzame aanpak van de opgaves nodig. Door het ophalen van informatie bij diverse betrokkenen wordt nu gewerkt aan een stevige basis om de kracht van de regio’s te benutten. Zo kan recht worden gedaan aan alle regio’s.

Bekijk hier het rapport 'Elke regio telt!'

Lees hier de kamerbrief over het vervolg van de uitwerking aanpak 'Elke regio telt'.