Versterken rijksinzet

Het is belangrijk om bij de voorbereiding van nieuw (generiek) beleid steeds goed te kijken hoe dat in de praktijk en in specifieke regio’s uitpakt. Zeker in de regio’s aan de grens is dit relevant, omdat inwoners, bedrijven en organisaties hier soms te maken hebben met andere uitwerking van beleid dan aan de andere kant van de grens (zogenoemde grenseffecten). Er gelden bijvoorbeeld andere wetten en regels wanneer mensen wonen in het ene land en naar school gaan of werken in het andere land. Grote delen van het dagelijks leven van inwoners van grensregio’s speelt zich over de grens af.

Om negatieve grenseffecten te verminderen is bewustwording en het inzichtelijk maken van grenseffecten belangrijk bij nieuwe wet- en regelgeving. Dit wordt momenteel gedaan door middel van een leidraad grenseffecten. De aanpak van (grens)belemmeringen in de regio’s aan de grens zal deze kabinetsperiode verder worden ontwikkeld.

Vanuit het programma Regio’s aan de grens wordt ingezet op het bij elkaar brengen van regio’s en departementen waar dat wordt gevraagd en nodig is. Hierbij gaat het om het versterken van leefbaarheid en voorzieningen, economie en vestigingsklimaat, landschap en natuur, (grensoverschrijdende) veiligheid, arbeidsmarkt, onderwijs, wonen, mobiliteit en energie. Dit vraagt sterke bestuurlijke en ambtelijke interdepartementale afstemming en samenwerking om samen op te trekken op de onderwerpen die raken aan grensoverschrijdende samenwerking en de regio’s aan de grens.