Beeld: ©Rijksoverheid

Nieuwsbrief Regio's aan de grens

Beste lezer,

Met de zomervakantie voor de deur is het een goed moment om terug te blikken op de belangrijke momenten van de afgelopen maand. Goed nieuws is in ieder geval dat de kabinetsreactie op het rapport 'Elke regio telt!' naar de Tweede Kamer is gestuurd. Tijdens een werkbezoek aan Noord-Holland Noord op 3 juli stond dit rapport ook op de agenda en het was het thema bij een kennisbijeenkomst van het Overleg Zeeuwse Overheden. In juni kreeg regio Twente hoog bezoek en er ging een voortgangsrapportage van Wind in de Zeilen naar de Tweede Kamer. Lees dit en meer in deze nieuwsbrief.

Veel leesplezier!

Kabinetsreactie op rapport 'Elke regio telt!': samenwerking is het sleutelwoord

De kwaliteit van wonen, werken en leven moet het uitgangspunt zijn voor het handelen van de (rijks)overheid. In alle regio’s. Dat schrijft minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de kabinetsreactie op het rapport ‘Elke regio telt!’. Er is te lang geïnvesteerd in gebieden die al sterk zijn, wat leidde tot onwenselijke verschillen tussen regio’s en het gevoel dat de overheid er niet voor iedereen is. Deze zomer wordt gekeken wat er nodig is voor het gezamenlijk vervolgtraject wat in de brief wordt aangekondigd samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Deze samenwerking is essentieel, want elke regio is uniek, en beleidskeuzes pakken voor elke regio anders uit. De vervolgstappen moeten dan ook hand in hand gaan met een andere manier van denken en doen waarbij brede welvaart meer centraal staat. Lees hier meer.

Minister Bruins Slot in gesprek over ‘Elke regio telt!’

Op 3 juli bezocht minister Bruins Slot Noord-Holland Noord en ging daar in gesprek met vertegenwoordigers van de regio. Op de agenda stond onder andere een gesprek over ‘Elke regio telt’ en er werd gesproken over de lopende Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland. De minister bezocht METIP, een broedplaats voor ondernemers dat door geld vanuit de Regio Deal opgericht is, en ging in gemeente Oudesluis in gesprek met inwoners die betrokken zijn geweest bij het rapport ‘Elke regio telt’. Het verslag daarvan staat hier. In de netwerkbijeenkomst van het Overleg Zeeuwse Overheden op 31 mei nam de minister de reactie van Zeeland op het rapport 'Elke regio telt! in ontvangst.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / foto: Lex van Lieshout

Koning Willem-Alexander en minister Hanke Bruins Slot bezoeken regio Twente

Op woensdag 28 juni bracht Koning Willem-Alexander samen met minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een werkbezoek aan de regio Twente. Het werkbezoek stond in het teken van de Regio Deal Twente, grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en weerbaar bestuur. Na een warm welkom bij Kampus Rijssen werden er goede gesprekken gevoerd over de lopende Regio Deal Twente, grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en weerbaar bestuur. Benieuwd naar een verslag van de dag? Lees het hier.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Foto: Erik van der Burgt

Grensoverschrijdende samenwerking belangrijk thema bij bezoek aan Noordrijn-Westfalen

Arne van Hout, directeur-generaal bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bracht op 29 juni een werkbezoek aan de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De dag startte met een bezoek aan de Euregio Rijn-Waal in Kleve en werd vervolgd met een ontmoeting  met de Staatskanselarij NRW en de Consul-Generaal Peter Schuurman in Düsseldorf. Op de agenda stonden gesprekken over wat er al speelt rondom grensoverschrijdende samenwerking, maar ook waar nog extra aandacht voor nodig is. Lees hier meer.

Beeld: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bezoek parlementaire delegatie NRW

Op 12 mei bezocht een parlementaire delegatie van de Benelux-groep van het parlement van NRW (de Landtag van Noordrijn-Westfalen) Nederland. Onder de leden van de groep was onder meer vice-president van de Landdag NRW, Christof Rasche. Het bezoek gaf de kans te spreken over het programma Regio’s aan de grens en recente ontwikkelingen, waaronder de Provinciale Statenverkiezingen. Ook de samenwerking met de Duitse deelstaat, in het bijzonder de Staatskanzlei NRW in de Grenslandagenda, werd besproken. Ook onderwerpen als de gezamenlijke inspecties van de leefomstandigheden van in de grensregio gehuisveste arbeidsmigranten, de samenwerking in de coronatijd, sportdiplomatie en de aankomende regeringsconsultaties tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen kwamen aan bod.

Wind in de zeilen: stand van zaken

Er wordt inmiddels drie jaar gewerkt aan de realisatie van het pakket Wind in de zeilen. Wind in de zeilen wordt ingezet voor een structurele versterking van het vestigingsklimaat in Zeeland en is ter beschikking gesteld na het besluit om de marinierskazerne niet naar Vlissingen te verplaatsen. Door middel van een halfjaarlijkse voortgangsrapportage wordt de voortgang van het pakket bijgehouden. Het afgelopen halfjaar zijn er vooral grote stappen gezet om de opening van het Delta Climate Center (DCC)  te realiseren. Ook het Justitieel Complex Vlissingen is een belangrijk onderdeel van dit pakket. Afgelopen 19 april bezocht minister Franc Weerwind de provincie Zeeland. De vertraging van het project levert zorgen op, maar de minister benadrukte het onverminderde belang van dit complex en bevestigde dat het streven nog steeds is om in 2030 het complex in gebruik te nemen. Meer weten over Wind in de zeilen? Lees hier verder.

Grenslandprijs en -conferentie

Op 6 december vindt de jaarlijkse Grenslandconferentie plaats, dit jaar in Nijmegen. De afgelopen jaren is een netwerk gecreëerd dat zich niet alleen over de grenzen, maar ook over alle politieke en bestuurlijke niveaus heen uitstrekt. Deze bijeenkomst vormt hét moment om met elkaar terug te blikken, stappen te zetten in de samenwerking en ambities te formuleren voor de toekomst. Ook zal hier wederom de Grenslandprijs worden uitgereikt. Het is tot 7 augustus mogelijk om projecten aan te melden hiervoor. Kijk voor meer informatie over de grenslandprijs en -conferentie hier en reserveer 6 december alvast in de agenda!

Webinar en vervolg kennistraject

In april van dit jaar is het kennistraject voor beleidsmedewerkers van regio’s aan de grens over energiearmoede en gezondheidsachterstanden afgetrapt in Bad Nieuweschans. Meer over deze bijeenkomst is hier te lezen. Graag informeren we u over twee vervolgbijeenkomsten die dit jaar zullen plaatsvinden binnen het kennistraject:

Webinar in oktober

In de eerste week van oktober zal een webinar worden georganiseerd over de (extra) middelen die beschikbaar worden gesteld voor de verduurzaming van kwetsbare dorpen en wijken en het tegengaan van energiearmoede. De webinar is specifiek voor gemeentes in grensregio’s. Centraal staat de vraag hoe gemeentes een grotere aanpak (verdergaande verduurzamingsstappen) kunnen opzetten voor de koopwoningen in hun gemeente en er zal gesproken worden over de mogelijkheden en ondersteuning voor collectieve aanpakken.

Fysieke bijeenkomst in november
Op 7 november vindt de volgende fysieke bijeenkomst van het kennistraject plaats in Parkstad Limburg. Naast inzage in de werkwijze van Parkstad is de nadrukkelijke bedoeling van de bijeenkomst om met elkaar het gesprek te voeren over wat werkt en wat niet werkt. De bijeenkomst is gericht op beleidsambtenaren die zich bezighouden met de onderwerpen energiearmoede en gezondheidsachterstanden.
Voor meer informatie over deze bijeenkomsten en/of vooraanmeldingen kunt u contact opnemen met Postbus.Regiosaandegrens@minbzk.nl

Subsidie voor onderzoek naar gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken

Vanaf 16 juni 2023 kan er subsidie aangevraagd worden door gemeenten en GGD’en voor praktijkgericht onderzoek over gezondheid in kwetsbare wijken en gebieden. De uitkomsten helpen gemeenten en GGD’en om gezondheid mee te wegen bij het inrichten en beheren van de fysieke omgeving. De subsidie kan worden aangevraagd tot 7 september 2023 door een samenwerkingsverband van één of meerdere gemeenten en GGD’en met een onderzoeksorganisatie en eventuele andere relevante partijen. Ook wordt aangeraden om een intentie tot indienen kenbaar te maken. Verdere informatie en voorwaarden vindt u hier.

Vanaf 1 juli aanvragen open voor meerjarige specifieke uitkering Volkshuisvestingsfonds (VHF)

Met de meerjarige specifieke uitkering Volkshuisvestingsfonds (VHF) verbeteren gemeenten de veiligheid en leefbaarheid in kwetsbare wijken. Ze investeren in de kwaliteit van de woningvoorraad, leefomgeving en de openbare ruimte. Vanaf 1 juli kunnen er weer aanvragen ingediend worden voor de specifieke uitkering. Gebieden waar de leefbaarheid het sterkst onder druk staat krijgen prioriteit. Dit zijn onder andere de 13 grensregio’s. Meer weten? Lees meer over het volkshuisvestingsfonds of bekijk de vernieuwde regeling.

Nieuwe ronde voor het indienen van Regio Deals van start

Van 7 juli tot en met 31 oktober opent weer een nieuwe ronde Regio Deals en kunnen regio’s opnieuw voorstellen indienen via www.rvo.nl/regiodeals. Bij de Regio Deals zetten Rijk en regio zich als partners samen in om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Hiervoor is €384,6 miljoen gereserveerd.

Benieuwd naar de mogelijkheden rondom het aanvragen van een Regio Deal? In september worden vier Regio Deal-dagen georganiseerd. Met themasessies wordt meer informatie verstrekt over bijvoorbeeld brede welvaart, financiën of samenwerking. Kijk voor meer informatie en de aanmeldlink hier.

Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Oproep CEO North Sea Port: “Maak van de grens slechts een drempel naar een klimaatneutrale toekomst”

Dit jaar viert North Sea Port het 5-jarig bestaan als grensoverschrijdende fusiehaven tussen de voormalige havens van Gent en van Zeeland (Vlissingen, Borssele en Terneuzen). In het havengebied is ambitie om een competitieve en klimaatneutrale industrie en haven in de regio rond ca. 2050 te realiseren. Eind juni (20 tot 22 juni) vond daarom een missie Klimaattechnologie plaats onder leiding van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher, en met Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW als zakelijk missieleider. Ook Daan Schalck, CEO van North Sea Port, sloot aan bij de missie. Niet alleen op duurzaam gebied is de ambitie namelijk hoog, de wens is ook om een voorbeeld te zijn van succesvolle grensoverschrijdende samenwerking in Europa. Schalck roept dan ook op: “werk zonder aarzeling samen, beschouw de grens in het eengemaakte, grensoverschrijdende havengebied slechts als een drempel naar een klimaatneutrale toekomst.” Lees hier meer over de North Sea Port

Colofon

Deze nieuwsbrief bevat nieuws en achtergrondartikelen en informatie over bijeenkomsten rond Regio's aan de grens. Afmelden voor de nieuwsbrief kan altijd via de knop onderaan de nieuwsbrief. Neem bij vragen over de nieuwsbrief of over Regio's aan de grens contact met ons op via het contactformulier op regiosaandegrens.nl.